Skip to content

REGULAMIN SERWISU CMDR

§1 Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa postanowienia obowiązują w zakresie usług serwisowych świadczonych przez firmę ⌘CMDR. Zleceniodawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią tego dokumentu.
 2. Z chwilą przyjęcia sprzętu do naprawy Zleceniodawca otrzymuje pisemne lub elektroniczne Zlecenie Naprawy, które jest potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych. Jednocześnie jest to jedyny dokument uprawniający do odbioru sprzętu po naprawie. Chcąc dostarczyć sprzęt droga wysyłkową, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie tego z naszym serwisem.
 3. Każdemu klientowi zgłaszającemu się do CMDR Serwis, oferujemy bezpłatną i niezobowiązującą diagnozę. Podczas której, wstępnie ustalamy jakie czynności naprawcze należy wykonać by móc ponownie użytkować urządzenie. Po ustaleniu wstępnej diagnozy i proponowanych kosztów, Klient może, lecz nie musi akceptować warunki dalszej współpracy. Jeżeli warunki te nie zostaną zaakceptowane, Klient zostanie poproszony o odebranie swojego urządzenia w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 30 dni kalendarzowych. Na każdy kolejny dzień kalendarzowy, Serwis CMDR może nałożyć na Klienta koszt magazynowania urządzenia w wysokości 10PLN za każdy dzień kalendarzowy za każdą sztukę urządzenia. Chyba, że termin odebrania urządzenia został indywidualnie ustalony z Klientem.
 4. Każdy Klient, który zdecydował się na usługę serwisową w CMDR Serwis akceptuje warunki umowy polegające na:
 • Akceptacji regulaminu i warunków ogólnych serwisu CMDR
 • Przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje, konieczności zakupu i użycia zamówionych dla Klienta części i podzespołów, według specyfikacji urządzenia oddanego do serwisu. Za które obciążony zostanie Klient według wcześniejszych ustaleń.
 • Przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje konieczność ingerencji w urządzenie.
 • Przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje to, iż usługa może zostać niewykonana, ze względu na liczne i skomplikowane usterki lub konieczny czas i zużyte materiały będą przekraczać wartość urządzenia oraz zaakceptowane wcześniej koszty.
 • Jest w pełni świadomy tego, że na skutek usterki jaka powstała w jego urządzeniu, urządzenie to już nigdy nie będzie cechowało się tymi samymi cechami co urządzenie nowe. A tym samym jest w pełni świadomy, że jego urządzenie będzie posiadać ślady użytkowania, ślady napraw, na które się dobrowolnie zdecydował.
 • Przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje fakt, iż usługa serwisowa ma na celu przywrócenie sprawności użytkowej urządzenia.
 • Przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje fakt, iż CMDR Serwis jest serwisem niezależnym, pogwarancyjnym.
 • Akceptuje i zobowiązuję się do pokrycia kosztów usługi na podstawie wcześniejszych ustaleń.
 • Akceptacja może odbyć się za pośrednictwem strony internetowej i Klucza indywidualnie przypisanego do urządzenia Klienta, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej w której wyraża zgodę lub indywidualnie- stacjonarnie w miejscu siedziby firmy CMDR.
 1. Firma ⌘CMDR oświadcza, iż profesjonalnie prowadzi działalność w zakresie diagnostyki, naprawy i konserwacji urządzeń marki Apple, jako serwis pogwarancyjny. Dołoży wszelkich starań, aby usługi wykonywane były rzetelnie z zachowaniem pełnej poufności danych zleceniodawcy. Czas naprawy uwarunkowany jest dostępnością części serwisowych i w odosobnionych przypadkach może się wydłużyć powyżej 14 dni.
 2. Firma ⌘CMDR nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na dyskach twardych i innych nośnikach. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie do zabezpieczenia ważnych danych i zrobienia kopii bezpieczeństwa.
 3. Sprzęt wydawany jest każdej osobie, która przedstawi dokument Zlecenia Naprawy. Warunkiem wydania sprzętu jest również pokwitowanie odbioru własnoręcznym podpisem. Zwrot sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z naszym serwisem.
 4. Firma ⌘CMDR ma prawo wstrzymać wydanie naprawionego sprzętu do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę należnych kwot za wykonane usługi.
 5. Zarówno przed/ za siedzibą firmy CMDR jak i na jej terenie znajduję się monitoring, który wykorzystywany jest tylko i wyłącznie w celu monitoringu obiektu. Obraz z kamer rejestrowany jest na urządzenie rejestrujące i może być wykorzystane w celach obrony i ochrony dóbr i mienia CMDR serwis oraz jego pracowników i przedstawicieli.
 6. Firma CMDR zarejestrowana jest pod nazwą CMDR Parkitna Joanna, adres siedziby to: Armii Krajowej 53C w Chorzowie 41-506, NIP firmy to: 6342625516 Regon: 387022651
 7. Każdy Klient może skorzystać z rękojmi oraz 3 miesięcznej gwarancji jaką serwis CMDR daję na wykonaną usługę. Gwarancja podzespołów jest ustalana indywidualnie przez każdego producenta części i podzespołów oraz rozpatrywana jest bezpośrednio przez dostawcę części. Firma CMDR jest jedynie pośrednikiem między Klientem a dostawcą. Każdy dostawca nakłada według swojego regulaminu czas na rozpatrzenie reklamacji na co firma CMDR nie ma wpływu i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 8. Serwis CMDR zastrzega sobie prawo do zmian w treści cennika, regulaminu oraz postanowień ogólnych w dowolnym czasie jego trwania. Zapewniając Klienta, że wszystkie ustalenia dotyczące jego korzystania z Naszych usług będą prowadzone na zasadach obowiązujących podczas przyjęcia urządzenia na serwis i akceptacji wcześniej ustalonych kosztów na czas trwania usługi.
 9. Klientowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania prac serwisowych, CMDR serwis obciąży Klienta kosztami jakie powstały na skutek podjętych pracy oraz zużytych części, podzespołów, materiałów

§2 Usługi serwisowe

 1. Naprawy pogwarancyjne urządzeń Apple realizowane są w naszym serwisie. Przyjmujemy urządzenia, których produkcja zakończyła się nie dawniej niż 5 lat temu. Możliwość naprawy urządzeń starszych określna jest indywidualnie.
 2. Serwis ⌘CMDR nie zwraca wymienionych części zamiennych, chyba że zostało to wcześniej ustalone ze Zleceniodawcą.
 3. Serwis ⌘CMDR może powierzyć wykonanie usług serwisowych osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu.
 4. Ostateczny czas naprawy oraz jej koszt określany jest po pełnym zdiagnozowaniu urządzenia. W przypadku wykrycia w trakcie naprawy dodatkowych usterek, Zleceniodawca zostanie niezwłocznie o nich powiadomiony, a także o ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z ich usunięciem. Naprawa będzie kontynuowana po zaakceptowaniu nowych warunków.
 5. Każdy Klient pozostawiający urządzenia w Naszym serwisie, przyjmuję do wiadomości fakt, iż podczas próby naprawy urządzenia może, dojść do pogorszenia się stanu faktycznego urządzenia. I liczy się z tym ryzykiem decydując się na naprawę i akceptując jej ewentualne koszta.
 6. ⌘CMDR może odmówić przyjęcia sprzętu do serwisu bez podania przyczyny.
 7. Za wykonanie usługi napraw pogwarancyjnych ⌘CMDR pobiera należne opłaty zgodnie z cennikiem, wyceną lub indywidualnymi ustaleniami. Serwis CMDR informuje o ewentualnych kosztach naprawy przed dokonaniem próby naprawczej. Dopiero po akceptacji kosztów i ustaleniu zakresu pracy, serwis CMDR podejmuję się usługi serwisowej
 8. Serwis ⌘CMDR nie wymaga okazania paragonu w przypadku Reklamacji usługi. Pamiętać jednak należy, że podstawą do dokonania ZWROTU pieniędzy jest oryginał dokumentu transakcji (paragon).
 9. Każda osoba ma możliwość zapoznania się z Naszym cennikiem, regulaminem oraz warunkami ogólnymi firmy, który napisany jest w sposób klarowny i dostępny dla Klienta na stronie www.cmdr.pl.
 10. Wszystkie oryginalne części i podzespoły, używane podczas usługi serwisowej mogą pochodzić z rynku wtórnego a co za tym idzie, mogą nosić ślady użytkowania. Mówiąc o częściach i podzespołach oryginalnych, autor ma na myśli części i podzespoły marki Apple lub części i podzespoły wykorzystywane przez firmę Apple do produkcji swoich urządzeń. Jeżeli na życzenia Klienta zostanie zamówiona część spoza unii europejskiej a Klient rozmyśli się z usługi dla niego świadczonej, zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki oraz wszystkimi kosztami wynikającymi z kosztów importu obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt ten zostanie nałożony na Klienta bezpośrednio przy odbiorze urządzenia z CMDR Serwis lub zostanie pokryty z wcześniej pobranej kwoty zaliczki.